Šolnina

Starši se z vpisom otroka v glasbeno šolo obvežejo, da bodo redno izpolnjevali vse finančne obveznosti iz naslova materialnih stroškov. Šolske pristojbine plačujejo starši za učence glasbene šole v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Cene mesečnega prispevka
• inštrument 35 €
• glasbena pripravnica 35 €
• nadstandardni program plesna pripravnica/balet  70€ (ob sofinanciranju občine iz katere prihaja učenec cena 35€)
• izposoja instrumenta 15 € / inštrument
Prispevek za materialne stroške je razdeljen na 10 mesečnih obrokov. Starši morajo pred pristopom učenca k letnemu izpitu poravnati vse finančne obveznosti do šole.
Učenec je lahko izključen iz glasbene šole, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. O izključitvi učenca odloča ravnatelj (3. alineja 27. člena Zakona o glasbenih šolah).
Popusti
• če šolo obiskujeta dva ali več otrok iz iste družine 10 € / otroka
• če učenec obiskuje pouk dveh inštrumentov hkrati 10 €                                                                                               • če učenec obiskuje pouk enega inštrumenta brez nauka o glasbi 10 € (v primeru, da ima učenec že zaključen predmet nauk o glasbi po predmetniku izobraževalnega programa GLASBA)
• če učenec obiskuje pouk dveh inštrumentov brez nauka o glasbi hkrati 15 € (v primeru, da ima učenec že zaključen predmet nauk o glasbi po predmetniku izobraževalnega programa GLASBA)
• dodatni popust ali oprostitev šolnine sta mogoča na podlagi vloge naslovljene na šolo
Vpisnina
• znaša 35 €, in se poravna na podlagi izstavljene položnice za kritje stroškov šolske dokumentacije. Ob vpisu se predloži potrdilo o plačilu vpisnine.
Izpis
Izpis med šolskim letom je možen samo v izjemnih primerih (bolezen, selitev..) in mora biti podan v pisni obliki – izpisnica.
Izposoja instrumenta
Šola izposoja glasbene instrumente, ki si jih lahko učenci izposodijo glede na razpoložljivo število in vrsto. Za izposojo instrumenta se plača mesečna uporabnina. Stroške popravila poškodbe instrumenta, ki so posledica malomarnega ravnanja z instrumentom, nosijo starši sami.