Oddelki

RAVNE NA KOROŠKEM
Oddelek Ravne na Koroškem je matični oddelek, na osnovi katerega so se kasneje gradili in razvijali ostali štirje oddelki šole. Oddelek deluje v svojih prostorih, ki se nahajajo v drugem nadstropju stavbe »Osnovne šole Koroški jeklarji« in s samostojnim vhodom. V teh prostorih potekajo poleg pouka in vseh nastopov tudi vsa glavna dogajanja na šoli: delitev urnikov, redovalne konference, strokovni aktivi, letni izpit in delitev spričeval. Na oddelku Ravne na Koroškem se poučujejo vsi instrumenti katere poučujemo na glasbeni šoli, NOG, pripravnica , solopetje, razni komorni sestavi in orkestri. V čast nam je, da na oddelku deluje Mladinski pihalni orkester, ki ima že zelo dolgo tradicijo in je v kraju dobro poznan, godalni orkester in uspešen, ter po nastopih zelo aktiven tolkalni orkester. Oddelek deluje na dveh lokacijah. Prva lokacija je na matični šoli, kjer poteka individualni pouk v desetih manjših učilnicah, v dveh večjih učilnicah poteka skupinski pouk NOG in pripravnice, v dvorani ki sprejme do 50 ljudi pa potekajo javni in interni nastopi, ter priprave učencev na nastope in razna tekmovanja. Druga lokacija pa je v Glasbenem domu Pihalnega orkestra železarjev Ravne. V teh prostorih koristimo malo dvorano, kjer poteka pouk oddelka tolkal in vaje delujočih šolskih orkestrov, ter veliko dvorano, kjer se poučujejo konična trobila. Poleg dveh dvoran, pa je za potrebe glasbene šole na voljo še ena učilnica, v kateri lahko po dogovoru z učiteljem vadijo učenci tolkalnega oddelka na instrumente, katerih nimajo doma. Javni nastopi učencev pa se izvajajo v prostorih Kulturnega centra Ravne na Koroškem. Delo oddelka Ravne na Koroškem takšnega kot je sedaj, ovira prostorska stiska, saj se oddelek ne more širiti oz. nuditi občanom še več različnih vrst izobraževanja, ki ga nudi učni načrt za glasbene šole in za katere se določeni starši zanimajo. Problematiko prostorske stiske skušamo na nek način reševati oz. omiliti s kombiniranjem koriščenja učilnice dveh učiteljev in kombiniranjem urnikov, kar pa za vse predmete ni izvedljivo. Učenci oddelka Ravne na Koroškem in orkestri nastopajo in se predstavljajo na raznih prireditvah in koncertih, ki jih organizirajo razna društva v občini in za potrebe občine. Nekateri se v višjih letnikih ali ob koncu glasbenega izobraževanja pridružijo Pihalnemu orkestru železarjev Ravne, nekateri igrajo pri folklornih skupinah ali ustanavljajo svoje skupine, v katerih izvajajo glasbo različnih zvrsti in žanrov. Nekateri učenci nadaljujejo in so nadaljevali svojo glasbeno izobraževanje na različnih srednjih glasbenih šolah in akademijah za glasbo doma in v tujini. Nekateri so danes že zelo dobro poznani in priznani pedagogi tako doma, kot tudi v tujin, solisti v raznih orkestrih ali celo svetovno priznani solisti. Oddelek Ravne na Koroškem pomembno in pozitivno vpliva na gledanje na glasbo, kot kulturno udejstvovanje in izražanje, ter bogati učence (mlajšo generacijo) s širšim pogledom na pojem »glasba«, predvsem pa jim z rednim delom oblikuje osebnostno rast in razvoj.
LOKACIJA
Glasbena šola Ravne na Koroškem
Javornik 35
SI2390 RAVNE NA KOROŠKEM
VODJA
Dušan Štriker
PREVALJE
Začetek poučevanja na oddelku Prevalje sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Na pobudo učiteljice Dorice Rebernik je tedanji ravnatelj g. Lojze Lipovnik dovolil, da je pričela s poukom nauka o glasbi na prevaljski osnovni šoli. S tem dejanjem so učencem olajšali obiskovanje glasbene šole. Kmalu je začela poučevati še klavir. Število učencev je začelo naraščati, saj so bile možnosti za to vrsto izobraževanja boljše kot prej. Močna želja krajanov ter posluh ravnatelja je pripeljala do tega, da se je začel oddelek širiti. Poučevati se je začelo še druge instrumente. Dosedanji ravnatelji so razširili oddelek do te mere, da je prvi največji za matično šolo. Danes skoraj ni instrumenta, ki se ne bi poučeval na Prevaljah. Poleg nauka o glasbi in instrumenta lahko učenci sodelujejo v raznih komornih sestavih. S svojimi glasbenimi točkami se predstavljajo na javnih nastopih, ki jih izvedemo v glasbeni učilnici osnovne šole in v Družbenem domu na Prevaljah. V decembru priredimo dva takšna nastopa, marca pa enega. Vsak učitelj organizira med šolskim letom tudi kakšen interni nastop, na katerem igrajo njegovi učenci. Nekateri učenci se udeležijo še drugih nastopov, ki jih organizira naša šola, spet drugi tekmovanj. Prostorsko stanje na oddelku se izboljšuje, saj smo v šolskem letu 2014/2015 začeli s poukom v vrtcu, kjer imamo dve lastni učilnici za poučevanje individualnega pouka. Vodstvo osnovne šole je za potrebe naše organizacije pouka vedno imelo posluh. Prostori v katerih poučujemo na osnovni šoli pa žal ne izpolnjujejo vseh standardov za kvalitetno izvedbo našega dela. Problem predstavlja slaba zvočna izolacija med prostori; s hkratnim izvajanjem pouka zaradi tega motimo drug drugega. V prihodnosti upamo na izboljšanje stanja tudi v tej smeri.
LOKACIJA
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Polje 4
SI2391 Prevalje
VODJA
Renata Mirkac
MEŽICA
Oddelek Mežica je Glasbena šola Ravne na Koroškem ustanovila pred dobrimi štirimi desetletji. Takrat je bil ravnatelj Glasbene šole g. Alojz Lipovnik. Potrebe po glasbenem izobraževanju otrok so v zgornji Mežiški dolini narekovale, da so takratni učitelji Glasbene šole Ravne pričeli poučevati na Osnovni šoli Mežica, kjer oddelek deluje še danes. Prvi učitelji na oddelku so bili g. Ivan Gradišek, g. Marjan Maher in ga. Marjana Herman. Poučevali so se različni inštrumenti in nauk o glasbi. Število otrok se je iz leta v leto povečevalo, v povprečju pa se jih sedaj izobražuje okrog petdeset. Še pred odprtjem glasbenega oddelka Mežica pa so poučevali učitelji, ki so se ljubiteljsko ukvarjali z glasbo. V okviru Pihalnega orkestra Rudnika Mežica je poučeval takratni dirigent orkestra g. Edo Mauhler. V pomoč sta mu bila še učitelja iz Raven na Koroškem, g. Pavel Arnold in g. Franc Mravljak. Poučevali so se tudi drugi inštrumenti in sicer g. Jože Miklavžina je poučeval harmoniko in kasneje ga. Marika Dretnik citre. Vsi ti učitelji so bili v preteklosti zaslužni za glasbeno izobraževanje in za ves kulturni utrip v zgornji Mežiški dolini. Od samega začetka pa vse do danes se je oddelek razvijal in napredoval. Imamo učence, ki s svojim delom in marljivostjo dosegajo odlične rezultate na regijskih in tudi državnih tekmovanjih. Veliko učencev sodeluje v orkestrih ali komornih skupinah. V kraju sodelujemo na različnih nastopih tudi v okviru društev. Učenci se vključujejo v razne druge glasbene skupine in društva, ki delujejo v kraju, največ med njimi se jih vključuje v Pihalni orkester Rudnika Mežica.
LOKACIJA
Osnovna šola Mežica
Partizanska cesta 16
SI2392 Mežica
VODJA
Janez Miklavžina
DRAVOGRAD
V Dravogradu deluje Glasbena šola Ravne na Koroškem že od šolskega leta 1973/74 dalje. Oddelek je bil najprej na različnih lokacijah: stara kinodvorana, pisarna Oskrbe pri banki, v stavbi IMONT-a. Nazadnje je oddelek dobil svoje stalne prostore v novem prizidku Osnovne šole Neznanih talcev. Ravnatelji so skozi vsa leta vzpodbujali delovanje oddelka, in tako je še danes. Številni javni nastopi, zaključni koncerti ter udeležbe na tekmovanjih pa potrjujejo navdušenje učencev za glasbeno izobraževanje v Občini Dravograd. Učitelji, ki poučujejo na oddelku v enem šolskem letu pripravijo tri nastope: Javni nastop decembra in marca ter Zaključni nastop v maju. Učenci oddelka Dravograd veliko sodelujejo na različnih prireditvah v kraju. Oddelek Dravograd je z vidnimi uspehi in s svojim delovanjem potrdil, da je nujno potreben v kraju.
LOKACIJA
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
Trg 4. julija 64
SI2370 Dravograd
VODJA
Alenka Mori
ČRNA NA KOROŠKEM
Oddelek Črna na Koroškem je najmlajši oddelek naše glasbene šole. Nekatere instrumente tam poučujemo okoli 10 let, bolj pa se je oddelek razvil oz. razširil pred petimi leti, ko smo tam začeli poučevati večino instrumentov in tudi nekatere razrede Nauka o glasbi. Kljub temu, da je oddelek Črna najmlajši in s tem tudi najmanjši oddelek naše šole, pa se lahko edini poleg matične šole na Ravnah na Koroškem pohvalimo s svojimi prostori – v lanskem šolskem letu (2009/2010), ko so v Črni obnavljali osnovno šolo in gradili prizidek, smo se uspeli dogovoriti, da ob gradnji dodelijo nekaj prostorov tudi glasbeni šoli. Tako imamo sedaj za poučevanje na voljo 2 kabineta (individualni pouk) ter eno večjo učilnico, kjer poteka pouk nauka o glasbi in klavirja. Vsi učitelji in učenci smo z novimi prostori zelo zadovoljni in tudi sam pouk je sedaj mnogo lažje organizirati, saj pri postavljanju urnikov nismo več odvisni od urnika osnovne šole in od tega, katera učilnica bo kdaj prosta. Svoje instrumente in ostale učne pripomočke lahko varno shranjujemo ter so nam vedno pri roki, kar zelo olajša priprave na pouk. Seveda pa upamo, da se bo s temi novimi prostori in večjo kvaliteto učenja povečalo tudi zanimanje otrok iz občine Črna na Koroškem za vpis v glasbeno šolo in da se bo sčasoma lahko oddelek nekoliko razširil. Tako bomo tudi v Črni lahko pripravljali več nastopov in ostalih glasbenih dejavnosti, učenci bodo imeli več sošolcev, ki tudi obiskujejo glasbeno šolo in s tem tudi večjo motivacijo za učenje, vadbo, igranje in s tem – upamo – se bo na oddelku vztrajno izboljševal nivo znanja in seveda – kar je najpomembnejše – veselje do glasbe.
LOKACIJA
Osnovna šola Črna na Koroškem
Center 142
SI2393 Črna na Koroškem
VODJA
Helena Buhvald