Cilji glasbenega izobraževanja

• odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti
• sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva
• doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah
• pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje
• omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja
• omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije
• vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
• skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti
• vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine