Pravice in dolžnosti učencev

Učenec ima med izobraževanjem pravico in dolžnost prispevati k uresničevanju ciljev in nalog šole v skladu z izobraževalnim programom, zakoni in drugimi predpisi ter letnim delovnim načrtom šole.
Šola zagotavlja učencem
• obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela
• razvijanje njihovih sposobnosti
• pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja
• upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti
• prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma mednarodno tekmovanje v znanju
• dodatni pouk za zelo nadarjene učence za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom
• spoštovanje osebnosti
• varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli
• izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi
• pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja
• pomoč, kadar jo potrebujejo
• varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi
Dolžnosti učencev so
• redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela
• nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi
• vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole
• spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami
• prispevanje k ugledu šole
• varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole
• upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda
Šola praviloma ob začetku šolskega leta seznani učence in njihove starše s pravili o pravicah in dolžnostih učencev med izobraževanjem. Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih, lahko pa se z njimi dogovori tudi za druge oblike sodelovanja. Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah, pri internih nastopih ter med navzočnostjo pri individualnem pouku njihovih otrok. Razpored govorilnih ur in nastopov šola objavi v prostoru, ki je dostopno učencem in staršem.